Vi har åpent Mandag-Fredag, 07.00-16.00

Åpenhetsloven 

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vi ønsker med vår virksomhet å bidra med mer enn bare trygge arbeidsplasser. Vi ønsker at alle som arbeider for oss- eller på vegne av oss er så tilfreds med sin hverdag at de har overskudd til å bidra positivt i sine respektive sosiale miljø. 

Åpenhetsloven krever at vi skal arbeide for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon. 

Per A. Øren arbeider for å ivareta menneskerettigheter og bærekraft i egen virksomhet og hos våre leverandører. Vi har sluttet oss til FNs bærekraftsmål, herunder blant annet bærekraftsmål nummer 8, som handler om å «fremme varig, inkluderende og anstendig arbeid for alle». 

.

Vår årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene vil bli offentliggjort på våre hjemmesider. 

Forespørsler vedrørende vårt arbeid med åpenhetsloven kan rettes skriftlig til ingrid.kreken.neset@pao.no.